KONTAKT

najparochne
tel: 0907133333
info@najparochne.sk

ANKETA

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

internetový vyhľadávač 32% inzercia 23% od známeho 23% iné 22%

OBĽÚBENÉ PAROCHNE

vaša cena 119 EUR
vaša cena 119 EUR
vaša cena 119 EUR

NOVINKY

vaša cena 89 EUR
vaša cena 99 EUR
vaša cena 89 EUR

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Základné údaje

Predávajúci:
Eva Luptáková, Skliarovo 334, 96212 Detva

IČO: 46282831
DIČ: 1083542449

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri: Okresný úrad Zvolen, Číslo živnostenského registra: 670-21026
Dodávateľ nie je platcom DPH.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Vytvorením objednávky súhlasíte so spracovaním osobných údajov

(podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Nie je možné uplatnenie poukazu na zľavu od lekára. Nepotrebujete ho, nakoľko sú ceny už po zľave.

 

Informácie o sprostredkovateľovi IS

Bohemiasoft s.r.o.

Rudolfovská tř. 247/85

37001 České Budějovice

IČO: 28090403

zastúpený: Karel Jeřábek (konateľ)

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s Evou Luptákovou uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

 

Poštové a platobné podmienky

Poštovné 2,90 € a balné 1,10 €, ponúkame doplnkovú službu - dobierka (platbu pri prevzatí +1€).

Výdajné miesto Zásielkovne 4€ (iba pre zaplatené zásielky bankovým prevodom -1€ zľava ako bonus).

Záloha: V individuálnych prípadoch je žiadaná záloha a to v prípade, ak máme podozrenie na neprevzatie zásielky (predchádzajúce neprevzaté zásielky na dané meno/adresu, preto je zbytočné opätovné/nové objednávanie na rodinných príslušníkov) alebo ak ide o veľmi zriedkavý tovar.


 


Zľava na poštovné a balné

- 1 EUR zľava pri platbe vopred na náš účet: SK5765000000003650587732 pre všetkých zákazníkov

 


Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 


 

Výmena tovaru

Zakúpený tovar je možné vymeniť v zákonnej lehote 14 pracovných dní. Zásielku zašlite na našu adresu:

Kontaktné údaje http://www.najparochne.sk/www-najparochne-sk/2-O-nas

www.najparochne.sk

Eva Luptáková

Skliarovo 334

962 12  Detva

spolu s vyplneným Odstúpením od zmluvy, kde uvediete číslo produktu, za ktorý chcete vymeniť. Ak vznikne rozdiel v cene, bude dorovnaný. Lehota, v ktorej bude tovar vymenený je 2 - 60 dní pracovných dní od prijatia zásielky v závislosti od konkrétneho tovaru, či je skladom alebo je nutné jeho objednanie. 60 pracovných dní je zriedkavá doba dodania, najčastejšie dodanie je 10-15 dní - ide o orientačnú dobu dodania.

Výmena tovaru je 1x bezplatná, teda znášame náklady na poštovné vo výške 4€. Každá ďalšia opakovaná výmena tovaru je štandardne účtovaná sumou poštovného 4€.

 

Vrátenie tovaru

Zakúpený tovar je možné vrátiť v zákonnej lehote do 14 dní na našu adresu:

Kontaktné údaje http://www.najparochne.sk/www-najparochne-sk/2-O-nas

www.najparochne.sk

Eva Luptáková

Skliarovo 334

962 12  Detva

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

 

nie však formou DOBIERKY!

 

Takéto zásielky z našej strany nebudú prevzaté. Zásielka musí obsahovať nepoškodený oštítkovaný tovar a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy (nepovinné), ktorý sa nachádza na stránke v dokumentoch na stiahnete a tu:

skopírujte, ak máte záujem o formulár alebo uveďte na akýkoľvek papier alebo zadnú stranu faktúry základné údaje spojené s vrátením tovaru a to meno a priezvisko, číslo produktu, ktorý je vrátený, číslo produktu tovaru, za ktorý chcete vymeniť/ číslo účtu pri vrátení tovaru v tvare IBAN

Dovozca a distribútor v SR: Eva Luptáková, Skliarovo 334, Detva

Vyplňte, ak máte záujem o odstúpenie od zmluvy

Komu (adresa pre zaslanie) :  Eva Luptáková, Skliarovo 334, 962 12  Detva

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

............................................................................................................................................................................................

Žiadam vymeniť za:                                ..................................................................................................................................

Dôvod vrátenia tovaru (nepovinné): ..................................................................................................................................

Peňažnú hotovosť žiadam na adresu/vrátiť na číslo účtu*: ....................... .......................................................................

Dátum prevzatia na pošte/od kuriéra:                                                                                                   ............................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa, adresa:   ..........................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa:                                     ..............................

Dátum (aktuálny):                                          ..............................

*nehodiace sa prečiarknite

 

V prípade zaslaného poškodeného tovaru alebo inak znehodnoteného, predávajúci si bude vymáhať vzniknutú škodu v zmysle zákona. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Peniaze vrátime v plnej výške (aj cena poštovného) do 14 dní po prevzatí a kontrole, či nejde o poškodenie vráteného tovaru. Formu vrátenia peňazí vyplňte na priložený formulár na odstúpenie od zmluvy.

Prioritne poprosíme vrátenie na váš bankový účet, čím sa skráti doba vrátenia. Ak nevlastníte bankový účet, peniaze zašleme prostredníctvom Slovenskej pošty na vašu adresu do 14 dní odo dňa doručenia.

Odstúpenie od zmluvy:

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, ak takáto záloha bola zaplatená.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci - spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára na odstúpenie od zmluvy. Vyplňte priložený formulár vo Vašej obdržanej zásielke alebo skopírujte a vytlačte hore uvedené znenie formulára. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky

V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý vrátil poškodený alebo neúplný, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na primeranej náhrade, prípadne môže predajca uplatniť svoj nárok súdnou cestou.

- pokiaľ kupujúci poruší ochrannú plombu, ktorá nebráni v riadnom a bezproblémovom odskúšaní výrobku a bol na túto skutočnosť v zmysle §3 odst. 1, písm. k)  Zákona o ochrane spotrebiteľa  upozornený ešte pred odoslaním objednávky, predajca nie je povinný produkt prijať späť a uhradiť kupujúcemu zaplatenú čiastku.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

V prípade vrátenia peňazí do zahraničia znáša bankové poplatky kupujúci.

 

Neprevzaté zásielky:

Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda na poštovnom, balnom, poplatkoch za spätné doručenie. Preto, ak kupujúci

preukázateľne nestornoval (písomne alebo správou cez mail info@najparochne.sk ) objednávku pred jej expedíciou,

za neprevzatú zásielku mu bude evidovaná pohľadávka v hodnote 5,45 €!

 


Dodacie podmienky

Od uskutočnenia objednávky je dodacia lehota cca 2 - 60 dní (60 dní len veľmi zriedka). Dodacia lehota sa môže líšiť v závislosti od skladových zásob, prípadne dodania tovaru od dodávateľa. 60 dní je zriedkavá doba dodania, najčastejšie dodanie je 10-15 dní - ide o orientačnú dobu dodania. Dodaciu lehotu pri tovare na objednávku nevieme ovplyvniť. Tovar zasielame ihneď po obdržaní a to prvou triedou na adresu zákazníka.

Tovar nemusí byť dodaný v prípade, že zákazník opakovane nereaguje na tel. kontaktovanie alebo e-mailovu komunikáciu z našej strany alebo vyplnil tel. kontakt -neexistujúce tel. číslo, resp. iné znaky v kolónke tel. kontakt na objednávke.

Ak dojde k neprevzatiu zásielky zo strany zákazníka OPAKOVANE, vyhradzujeme si právo na storno objednávky/zaplatenie zálohy za daný tovar vopred (kontaktovanie prebehne prostredníctvom e-mailu/tel. o ďalšom postupe).

Platba vopred môže byť tiež vyžiadaná pri nízkej sume objednávky alebo ak je podozrenie, že zásielka nebude zo strany zákazníka prevzatá, je to na osobnom zvážení predajcu.


 

Reklamácie

Reklamácie na tovar, ktorý si u nás zakúpite sa vzťahujú len na prípadné výrobné vady výrobku a je potrebné uplatniť ich ihneď po zistení závady. Reklamácie sa nevzťahujú na mechanické poškodenia výrobku, zapríčinené nesprávnou manipuláciou a starostlivosťou o výrobok. Je potrebné dodržiavať postup pri umývaní a ošetrovaní parochne. U parochní a príčeskov dochádza k prirodzenému odpadu a vyčesávaniu vlasov, čo nie je výrobnou vadou. Pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné, aby ste nám výrobok doručili spolu s písomnou reklamáciou a faktúrou, ktorú ste obdržali pri kúpe výrobku. Vaša reklamácia bude posúdená a bude vybavená v zákonnej lehote do 30 dní od jej obdržania. Výsledok reklamácie obdržíte v písomnej forme.

 


 

UPOZORNENIE: Potvrdením objednávky uzatvárate kúpnu zmluvu a objednávka sa stáva záväznou. Predajca si vyhradzuje toto právo a zákazník je povinný pred uskutočnením objednávky z internetového obchodu oboznámiť sa s obchodnými podmienkami. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 4,- EUR

 


Predaj naších parochní u Vás:

V prípade záujmu o predaj nášho tovaru formou komisie zašlite na info@najparochne.sk žiadosť, ku ktorej priložíte kópiu živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie. Po prijatí Vás budeme kontaktovať a dohodneme podmienky predaja. Budeme veľmi radi, ak sa pridáte k nám.

 


Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie.Predávajúcim alebo keď sa Kupujúci - spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujpci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadiosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť dpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e- shop najparochne.sk

Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle  ww.najparochne.sk. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je Eva Luptáková so sídlom Skliarovo 334, 96212 Detva, IČO:46282831 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope najparochne na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. 
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope najparochne, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámiť emailom na info@najparochne.sk 
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Eva Luptáková povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním informácií“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete pre eshop najparochne svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou. 
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu Eva Luptáková prípadne emailom na info@najparochne.sk
Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. 
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s Evou Luptákovou najparochne ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.
Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.
Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Účel spracúvania:

- registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov,
- spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky,
- vystavedie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v IS účtovnej agende prevádzkovateľa,
- komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie
- poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru- osobné údaje sú poskytnuté ďalším stranám nasledovne: Slovenskej pošte a kuriérskej spoločnosti,t.j. prepravcovi za účelom prepravy tovaru k zákazníkovi

- vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracúvania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
- evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

- k likvidácii osobných údajov dochádza po uplynutí 10 ročnej zákonnej lehote pre archiváciu účtovných dokladov vymazaním a fyzickým zničením tlačených účtových dokladov

 


 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

YzQ5NWQ